Thursday, April 16, 2009 | Author: dudu

没新段子小沈阳仍让万名南昌观众爆笑两钟头(组图)

详细阅读 |分类: 开心一刻 | 关键词: 小沈阳  南昌演出   | 评论  (0)
Thursday, February 5, 2009 | Author: dudu

上甘山上砍过树,烈士陵园盗过墓,  此生行尽天涯路,上高儿女就是酷。

详细阅读 |分类: 开心一刻 | 关键词: 上高诗歌  上高人   | 评论  (1)
Thursday, December 25, 2008 | Author: dudu

一.文字和词组翻译题(每小题5分)         1.在上高话中“飘卡”指的是        (   )          

详细阅读 |分类: 开心一刻 | 关键词: 上高方言   | 评论  (1)
Thursday, September 25, 2008 | Author: dudu

...

详细阅读 |分类: 开心一刻 | 关键词: 开心  股市   | 评论  (0)
分页:[«]1[»]